Povinnosti podnikatele při pracovní neschopnosti zaměstnance

22.9. 2021

Pracovní úraz či nemoc z povolání jsou nepříjemností pro obě strany – pro zaměstnavatele i pro zaměstnance.

V případě zaměstnanců jde primárně o způsobené zdravotní problémy, sekundárně pak o ohrožení stabilního příjmu a celkovou kvalitu života, který po úraze či nemoci následuje.

Z pohledu zaměstnavatele jde o celou řadu nepříjemností a povinností, které s sebou taková událost přináší. Jaké povinnosti má zaměstnavatel v případě, že k něčemu takovému dojde?

!! Pamatujte, že úraz a nemoc jsou dvě rozdílné věci !!

Pracovním úrazem se myslí poškození zdraví zaměstnance, v horším případě jeho smrt. Pro nárok na odškodnění pracovního úrazu k němu musí dojít při plnění pracovního úkolu či v přímé souvislosti s jejím výkonem, a to nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

Nemocí z povolání je myšlena nemoc, k jejímuž vzniku vedly chemické, fyzikální, biologické nebo jiné škodlivé vlivy, které na zaměstnance působí při výkonu povolání.

Pracovní úraz

V případě pracovního úrazu je zaměstnavatel povinen:

  • poskytnout první pomoc
  • zamezit vzniku dalších úrazů
  • zajistit místo úrazu
  • za účasti zaměstnance objasnit příčiny daného úrazu

Mimo jiné je také zaměstnavatel povinen vést knihu úrazů, ve které budou evidovány veškeré úrazy s potřebnými detaily (iniciály zaměstnance, přesný čas vzniku úrazu, činnost, při které k němu došlo, zasažené části těla, druh úrazu atd.).

Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat kopii daného zápisu v knize úrazů.

V případě, že pracovní neschopnost spojená s úrazem je delší než tři dny, je zaměstnavatel povinen vést a vyhotovit veškerou potřebnou dokumentaci, která se úrazů týká, a to do pěti dnů.

Současně je povinen informovat:

  • Policii ČR, odbory
  • inspektorát práce (jde-li o pracovní neschopnost trvající více než 5 dní)
  • případně zaměstnavatele, který zaměstnance k dané práci přidělil (například u pracovních agentur)
  • jde-li o smrtelný úraz, musí být událost nahlášena i zdravotní pojišťovně daného zaměstnance

V případě, že dojde v léčbě a hospitalizaci k jakýmkoliv změnám, je zaměstnavatel opět povinen informovat příslušné úřady.

Zaměstnavatel je povinen po celou dobu pracovní neschopnosti vyplácet zaměstnanci náhradu za ztrátu na výdělku, která se vypočítá odečtením náhrady mzdy a dávek nemocenského od průměrného výdělku zaměstnance.

V případě uznání invalidity a po skončení pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku, která se vypočítá odečtením dosahovaného výdělku a invalidního důchodu od průměrného výdělku.

Pokud došlo při pracovním úrazu ke škodám na majetku, je zaměstnavatel současně povinen uhradit i tyto. Jde například o škody na obuvi a oděvech, zavazadlech nebo elektronice.

Nemoc z povolání

Seznam stanovený nařízením vlády jasně určuje, které nemoci lze klasifikovat jako nemoc z povolání. Součástí tohoto seznamu jsou i podmínky, za kterých musí nemoc vzniknout, aby měl zaměstnanec nárok na odškodnění.

V průběhu nemoci z povolání je zaměstnavatel povinen doplácet zaměstnanci rozdíl mezi dávkou nemocenského a průměrnou mzdou. Současně mohou zaměstnanci požadovat proplacení nákladů na léčbu, které nehradí zdravotní pojišťovna.

V případě, že se zaměstnanec nemůže vrátit k původnímu výkonu práce, je zaměstnavatel povinen přeřadit ho k vhodné práci, jejíhož výkonu bude poškozený schopen.

V případě, že pro zaměstnance zaměstnavatel takové místo nenajde, může pracovní poměr rozvázat. Avšak stejně jako u přeřazení k jiné práci, je zaměstnavatel povinen dorovnávat rozdíl mezi průměrnou mzdou, kterou zaměstnanec před nemocí pobíral, a novou mzdou. Stejně tak je tomu i v případě, kdy je zaměstnanci přiznán invalidní důchod.

Vyšší dávky od ledna 2021

Od 1.1.2021 došlo k valorizaci ve výši 7,1 %. Průměrný výdělek, který je rozhodný pro výpočet náhrady mzdy, se tak zvýšil o 7,1 %.

Jste-li zaměstnavatel, mrkněte se na záznam vysílání na téma nejčastějších chyb zaměstnavatelů zde: www.chybyzamestnavatelu.cz

 


Máte další dotazy k tématu? Nevíte si rady v jiných záležitostech týkajících se podnikání?
Připojte se k facebookové skupině PRAVIDLA PODNIKÁNÍ – PORADNA. Rádi vám poradíme.

 

Komentáře